Oktatás

Jelenleg oktatott tárgyak:

 • Bevezetés a teológia irodalmába: Bevezetés az önálló teológiai munka alapjaiba. Teológiai szövegek megértése, összefoglalása, értékelése.

 • Prolegomena: A Prolegomena előadás célja: megismertetni a hallgatót a rendszeres teológia (dogmatika, etika) forrásaival és mértékével. A hallgató ennek nyomán tájékozódni képes a rendszeres teológia bevezető részének alapvető kérdéseivel, ismeri a főbb megoldási kísérleteket és képes ezekről számot adni. A hagyományostól eltérő érveléseket és megoldásokat képes megfelelően elemezni és értékelni.

 • Etika: A tanegység bevezet az evangélikus etikai gondolkodás természetébe, az etikai döntés és cselekvés típusaiba, az etika történetének ismeretébe, miközben figyelemmel van az etika tantárgy oktathatóságának kérdéseire.

 • Dogmatika: A dogmatika előadások tárgyalják a kurzus témáit képező alapvető locusok bibliai alapjait, teológiatörténeti hátterét és legjellegzetesebb kortárs megfogalmazásait. A tárgyalási módot jellemzi a sajátosan evangélikus teológiai megközelítés, amely azonban nem hagyja figyelmen kívül az ökumenikus távlatot és szempontot, valamint a filozófiai kérdésfelvetéseket sem. A cél, hogy a hallgató képes legyen azonosítani az álláspontokat, és otthonos legyen az evangélikus egyházi tanításban.

 • Szociáletika: Az előadás egyrészt az egyetemes emberi jogokra, másrészt a hagyományos protestáns megigazulástanra építve elemzi és értékeli a pluralista társadalom alapvető kérdéseit a bioetika, a szexuáletika, a politika, a gazdaságetika és a környezetetika területén.

 • Szociáletikai szakszeminárium,

 • Teológiai antropológia: A Teológiai antropológia előadás célja: megismertetni a hallgatót a teológiai antropológia jelentősebb irányzataival, szembesíteni a modern kérdésekkel.

 • Ökumenikus etika: A tantárgy megismerteti a hallgatókat a keresztény erkölcsiség felekezeti sajátosságaival. Részletesen tárgyalja azon modern törekvéseket, amelyek egy nem felekezeti, „összkeresztény” etika és szociáletika kidolgozásának irányába történtek.

 • Metodológia (Szociáletika MA): A tanegység bevezet a szociáletikában használt alapelvek, fogalmak és módszerek ismeretébe. Ehhez segítséget nyújt bizonyos társadalmi kérdések elemzése, az egyéni és csoportos esetelemzés, egyházi nyilatkozatok és teológiai szövegek feldolgozása. A képzésben szerepet kapnak az irányított beszélgetések, amelyeknek célja a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerése és értelmezése. Áttekintjük a hazai és külföldi irodalmat, különösen is a protestáns vonatkozású munkákat, hiszen az Ökumenikus szociáletika forrásai és kilátásai című tanegység keretében lehetőségünk nyílik majd a római katolikus és orthodox megközelítések sajátosságainak vizsgálatára.

 • Teológiatörténet (18-20. sz.): A tanegység a Teológiatörténet I. tematikájának folytatásaként nélkülözhetetlen alapismereteket nyújt az XVIII - XX. századi teológiatörténet területén.

 • Rendszeres teológiai szakszeminárium:

2016. A hit szerepe a mai világban

2014. Teológiai antropológia és közösségi "mennyországok" a hálózati társadalomban

2013. A test teológiája. Aki szebb és egészségesebb, az jobb is?

2012. Az ember méltósága és nyomorúsága: bioetikai kérdések a rossz problémájának tükrében

2011. Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak

2010. A hatalom aszimmetriája és az erőszak. Teológiai és politikaelméleti megközelítések

2009. Emberkép és emberi méltóság a humángenetika kontextusában

2007. Egyház és állam kapcsolata a posztkommunista Magyarországon

 • Teológiatörténeti szakszeminárium:

2015. Út a kereszthez. Hans Urs von Balthasar teológiája

2014. Søren Kierkegaard és Hans Küng az egyházról, Krisztusról és a feltámadásról

2013. Jürgen Moltmann teológiája

2012. Dietrich Bonhoeffer élete és teológiai öröksége

2011. Søren Kierkegaard antropológiája

2010. Communio sanctorum. Egyházképek egykor és ma

 • Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat,

 • Közösségi kapcsolatokat alakító társadalmi és spirituális értékek tudatosítása és alkalmazásuk előmozdítása tantárgy kidolgozója és oktatója (2013-2015. Evangélikus Roma Szakkollégium)

 • Erkölcstan oktatás pedagógusok számára,

 • Doktori témakiírások:

- Szégyen és elidegenedés. Teológiai, esztétikai és etikai aspektusok

- Betegség és szociális marginalizáció bioetikai és teológiai megközelítései

- „Anti-aging”. Feltartóztathatatlan jövő és öregedés

- Szekularizáció és realizáció Dorothee Sölle teológiájában

- Demencia és diakónia. Egyházi intézmények lehetőségei és határai

 • Doktori kurzus:

2011. A hatalom és az erőszak politikaelméleti megközelítései

2014. Ami szép, az jó is? Az esztétika igénye a teológiai gondolkodásban

2015. Közösségi mennyországok a hálózati társadalomban

2016. A hit szerepe a mai világban

Bővebben

Korábban oktatott tárgyak:

2001-2008 között a Nyíregyházi Főiskolán és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon:

Dogmatika, etika, ószövetségi teológia

Doktori témavezetés:

Dr. Lászlóné Dr. Agod Anett: Átformált valóság. A mennyország fogalmának transzcendens és immanens értelmezési lehetőségei és ezek hatása a kortárs teológiai etikára

Kocsis Péter: Nyílvános és politikai teológiák

Szakdolgozatok vezetése:


 • 2017. Dr. Szabó Imréné: Modern technika és keresztény munkaetikai dilemmák

 • 2017. Dr. Michelisz Richárd: Átültetés testből testbe. A szövet- és szervátültetés kapcsolata a teológia egyes területeivel

 • 2017. Kis István: Egyházi kommunikáció és marketing

 • 2016. Sánta József: Transzhumanizmus, poszthumanizmus és keresztény eszkatológia

 • 2016. Verebics Ilka Nóra: A szentháromságtan, mint a szeretet kommunikációjának mintája

 • 2016. Deák Gabriella: Miért engedi Isten? A teodícea kérdéskörével kapcsolatos teológiai hangsúlyok bemutatása

 • 2016. Dr. Kovács Imre: Hálózati társadalom a Biblia tükrében, hálózatosság és bizalom

 • 2016. Nagy Sándor: Alattomos gyilkos: a szégyen. A szégyenérzet szociáletikai vonatkozásai

 • 2015. Ferenczi Ágnes: "Íme , újjá teremtek mindent!" A szervátültetés vallási és bioetikai aspektusai

 • 2015. Juhász Eszter: Demencia és diakónia

 • 2015. Karádi Adél Ágnes: Öngyilkosság, önfeláldozás a távol-keleti Japán és a nyugati kereszténység kultúrájában

 • 2015. Szemerei Eszter: "Ilyennek teremtettél!" A rossz problémája, és szerepe a gimnáziumi hitoktatásban

 • 2015. Farkas Sándor: Kövess engem! Szempontok a Z-generáció hit- és erkölcstan oktatásához

 • 2015. Kós Zsuzsanna: Tiszteld atyádat és anyádat - ha rád szorulnak is

 • 2014. Dr. Csáky Tünde: A New Age hatása az orvostudományra

 • 2014. Kovács Katalin Ágnes: Krisztus feltámadásának gondolata napjaink teológiájában

 • 2014. Bedecs Réka: A pokol árnyalatai. Kortárs római katolikus teológusok teóriái a pokolról, és megállapításaik értékelése a protestáns teológia kontextusában

 • 2014. Dr. Négyesi Zsolt: Gyermek-eutanázia

 • 2013. Dr. Neparáczki Nándor: Eutanázia jogi és teológiai szemmel

 • 2013. Dr. Birkás Antal: Állam és egyház kapcsolata: modellek, alternatívák. Európai példák, magyarországi vonatkozások

 • 2011. Sterczer Rita: Még mindig kemény a szívetek? A válás kérdésének teológiai szempontjai a szociáletika tükrében

 • 2011. Kruchió Zsuzsanna Irén: Kőbe vésett bizonyságtételek, a feltámadásba vetett hit „kiáltó kövei” - Az első keresztények halálról és feltámadásról vallott hite a katakombák festményei és szarkofágjai, valamint az egyházatyák írásai alapján

 • 2010. Dr. Agod Anett: A vágy paradoxona. A kívánság és a vágy Soren Kierkegaard teológiájában, különös tekintettel stádiumtanára

 • 2006. Flóra Istvánné: A keresztény szabadság Wolfgang Huber egyházképében

 • 2006. Antal Ferencné: Az ünnep teológiája